Oudercontact en Ouderraad

Een goed en prettig contact met ouders een belangrijk onderdeel van onze werkwijze! Bij breng- en haalmomenten is er contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers over hoe het die dag met het kind is gegaan en of er nog bijzonderheden zijn. Zijn er belangrijke zaken die u met de pedagogisch medewerker of eventueel de leidinggevende zou willen bespreken, dan maken wij hier tijd voor. Is uw kind onder een jaar, dan maken wij, naast de mondelinge overdracht, gebruik van een schriftje. Daarin schrijven wij een leuk verhaaltje over de dag en kunt u de slaaptijden, flestijden en hoeveelheden teruglezen. Vanaf dat kinderen een jaar zijn, gaan zij mee in het gewone eetritme. Het schriftje komt dan te vervallen.

Belangrijke algemene informatie wordt met u gedeeld door middel van een nieuwsbrief. Daarin worden belangrijke zaken aangestipt (bijvoorbeeld hoe wij omgaan met wetswijzigingen) en foto’s van de activiteiten en uitjes toegevoegd. Daarnaast organiseren wij ook, in samenwerking met de ouderraad, ouder-informatieavonden.

Om elkaar in een rustige en ontspannen sfeer beter te leren kennen, hebben wij eens per jaar Kruimel-familiedagen.

Beide locaties hebben een ouderraad. Deze commissie heeft als doel de belangen van kind en ouders te behartigen binnen het kader van de doelstellingen van Kruimel. Gevraagd en ongevraagd adviseert de ouderraad in zaken zoals, het pedagogisch beleid, het veiligheid- en gezondheidsbeleid en de tarieven. Dit is vastgelegd in de wet Kinderopvang. De ouderraad heeft dus regelmatig overleg met de leiding van het kinderdagverblijf en de directie.

Tenminste éénmaal per jaar organiseert de ouderraad een ouderavond in samenwerking met Kruimel. Tijdens deze ouderavond legt de Oudercommissie verantwoording af over haar activiteiten van het afgelopen jaar en presenteert haar plannen voor het komende jaar. Meestal wordt deze avond gecombineerd met een thema-avond of het zomerfeest. Contactgegevens van de Oudercommissie hangen op het mededelingenbord in de hal.